Společnost Gentle JOB s.r.o., se sídlem Poděbradova 665/9, Hradec Králové, 50002, IČ: 05769361, DIČ: CZ05769361, vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Krajským, spisová značka C 50684, e-mailový kontakt: ivana.bauerova@gentlejob.cz (dále jen „Správce”)
, která organizuje vzdělávací pobyty pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“, a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Subjekt údajů (dále jen Subjekt) uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů odesláním formuláře na webu www.gentlejob.cz či oslovením naší společnosti či našich zaměstnanců prostřednictvím telefonního či e-mailového kontaktu, využitím chatu na sociálních sítích Správce, dále pak Subjekt potvrzuje svůj souhlas při přihlašování svěřené osoby ke konkrétní akci zaškrtnutím políčka týkajícího se zpracování osobních údajů a GDPR, čímž dává souhlas se zpracováním svých osobních údajů i osobních údajů dalších osob i osobních údajů těchto osob, které poskytne v souladu s účelem zajištění vzdělávací akce budoucnu.

Subjekt na základě výše uvedených možností kontaktu se Správcem prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt uděluje Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje Subjektu, které budou zpracovány, pokud budou poskytnuty:

jméno a příjmení, pracovní pozice, datum narození, bydliště, kontaktní e-mailová adresa; telefonní kontakt; webové stránky, sídlo společnosti, IČ, DIČ, sídlo společnosti spisová značka, bankovní spojení, zdravotní pojišťovna, audiovizuální záznamy z akcí

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

Možnost zpětně Subjekt kontaktovat a poskytnout mu relevantní informace, dále zasílání obchodních nabídek Správce, zejména jde o informace o konání nejbližší pobytové nebo jiné akce Správce, informace o připravovaných a realizovaných akcích. Dále též získání podkladů pro vydání certifikátů jako doklad o absolvování vzdělávání.

3. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím stranám:

1) Vzdělávačka s.r.o., IČ: 04876831, DIČ: CZ04876831, Hradecká 654/33, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové

4. Účelem zpracování osobních údajů je:

Tyto osobní údaje jsou nutné pro administrativu a organizační zajištění pobytové nebo jiné akce za účelem poskytnutí služeb pořádaných naší společností.

Dále budou údaje využity pro případné kontaktování Subjektu a předání informací o akci, zasílání obchodních nabídek Správce. Dále jde o informace o konání nejbližší pobytové nebo jiné akce Správce, informace o připravovaných a realizovaných akcích a zpracování sazby a tiskařských předloh vydávaných tištěných materiálů.

5. Doba zpracování osobních údajů

Doba souhlasu se zpracováním a uchováním všech výše uvedených údajů se uděluje na dobu deseti let od poslední aktivity. Po uplynutí doby deseti let od poslední aktivity budou údaje smazány a skartovány.

6. Zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů a jejich úprava

Subjekt si je vědom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu ivana.bauerova@gentlejob.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky na pobytovou nebo jinou akci je povinný a pokud dojde k jeho zrušení před uskutečněním objednané akce, bude vzhledem k nemožnosti akci realizovat postupováno dle platných Všeobecně obchodních a organizačních podmínek (VOOP) odstoupeno od smlouvy objednatelem. Úpravu jakýchkoliv poskytnutých údajů si může vyžádat výhradně přes e-mail ivana.bauerova@gentlejob.cz

7. Návštěva a využití služeb webové stránky www.gentlejob.cz

Při návštěvě webových stránek www.gentlejob.cz naše webové servery standardně neukládají IP adresu, kterou Subjektu udělil jeho poskytovatel internetových služeb ani jiné údaje podléhající oznámení Cookies.

8. Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek; důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu je zájem Subjektu o zasílání obchodních nabídek Správce či o účast svěřené osoby Subjektu na pobytové, vzdělávací nebo jiné akci poskytované Správcem, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné; Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení; Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím stranám; Subjekt má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům a jejich úpravu, vymazání osobních údajů, o které si může požádat e-mailem, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.